ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސަބާގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022 ގައި ވާދަކުރާ ޤައުމީ ބާސްކެޓުބޯޅަ ޓީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައްދަލުކުރެއްވުން

24 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސާބާގެ ވިމަންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ އަންހެން ޤައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައްދަލުކުރައްވައި ހިތްވަރު ދެއްވައިފި
24 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The First Lady meets the national team ahead of SABA Women’s Championship 2022
24 September 2022, Press Release