ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

15 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިހުރި ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު ނޫސްވެރިންނާއި ޙިއްޞާކުރައްވައިފި
15 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
Spokesperson updates media on government’s activities
15 September 2022, Press Release