ފޮޓޯ އަލްބަމް

'ސިންގަޕޯ ޕޮލިސް ފޯސް' ގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ފޯސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

13 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Commissioner of Police of Singapore Police Force pays a courtesy call on the Vice President
13 September 2022, Press Release
ސިންގަޕޫރުގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ފޯސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
13 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު