ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ރާނީ އެލިޒަބަތު 2 ވަނައިގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުވާފައިވާ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ސޮއިކުރެއްވުން

12 ސެޕްޓެންބަރު 2022