ފޮޓޯ އަލްބަމް

ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސްގެ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

11 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާއެކު ރާއްޖޭގެ ހިންގުމަށް ގެންނަމުންދާ ބަދަލުތަކަކީ އިދާރީގޮތުން މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް ގެނެވޭ އެންމެބޮޑު ބަދަލުތައްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The main objective of Viavathi Raajje is to review the speedy and effective implementation of decentralisation policies, says the President
11 September 2022, Press Release
Decentralisation reforms are the most significant administrative reforms to date - the President
11 September 2022, Press Release