ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސިފައިންގެ 68 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ފުރިހަމަކުރި ސިފައިން ހުވާކުރުމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

8 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސިފައިންގެ އެންމެ އިސް އެއް ވާޖިބަކީ، ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި ވެސް ރައްޔިތުން ޙިމާޔަތްކުރުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
8 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
Every soldier's top priority should be to protect all citizens in any situation, says the President
08 September 2022, Press Release