ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މ. ވޭވަށުގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ އިންޖީނުގެ ހުޅުވައިދެއްވުން

28 އޮގަސްޓް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ވޭވަށުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި އިންޖީނުގެއާއެކު ދުރުމުސްތަޤްބަލަކަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް އެއްވެސް ދަތިކަމެއްނެތި އެރަށަށް ފޯރުކޮށްދެވެމުންދާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު
The President inaugurates new powerhouse in Veyvah Island, assures end to longstanding electricity problems
28 August 2022, Press Release