ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހދ. ނޮޅިވަރަމަށް ވަޑައިގެންނެވުން

13 އޮގަސްޓް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލާއި ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި
13 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު
The Vice President meets council members, public officials of H.Dh. Nolhivaram Island; the Council highlights urgent developmentali needs
13 August 2022, Press Release