ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިރާސީ އައު އަހަރު ފެށުމާ ގުޅިގެން މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ އެސެމްބްލީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

7 އޮގަސްޓް 2022