ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔަާގެ އަނބިކަނބަލުން، އައި.ބީ.ސީ ބޮޑީ ބޯޑިންގ ވަރލްޑް ޓުއަރ ‘ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2020’ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

6 އޮގަސްޓް 2022