ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖަވާހިރްލާލު ނެހްރޫ ޕޯޓް ޓްރަސްޓަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް

4 އޮގަސްޓް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President tours Jawaharlal Nehru Port Trust in Mumbai
04 August 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުމްބާއީގެ ޖަވާހިރްލާލް ނެހުރޫ ޕޯޓް ޓްރަސްޓަަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
4 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު