ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު، ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ވެވުނު އެއްބަސްވުންތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑަިއގެންނެވުމާއި ގުޅިފައިވާ

2 އޮގަސްޓް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Key agreements exchanged between the Maldives and India
02 August 2022, Press Release
ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާގުޅޭ 6 އެއްބަސްވުމެއް ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ އާ ދެމެދު މިއަދު ބަދަލުކުރައްވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ގުޅިފައިވާ ބަޔާނެއް ދެއްވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު
The President of the Maldives and the Prime Minister of India deliver a joint press statement
02 August 2022, Press Release