ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއެކު ރަސްމީ ވާހަކަފުޅު ބޭއްވުން

2 އޮގަސްޓް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރަސްމީ ވާހަކަތައް ބާއްވަވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު
President Solih holds official talks with Indian Prime Minister Narendra Modi
02 August 2022, Press Release