ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ޑރ.އެސް. ޖައިޝަންކަރު އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

1 އޮގަސްޓް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Minister of External Affairs of India pays a courtesy call on the President
01 August 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
1 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު