ފޮޓޯ އަލްބަމް

-ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މޯލްޑިވްސް ޖަރނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

31 ޖުލައި 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނާއި މެދު ނޫސްވެރިންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އެމްޖޭއޭގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ޙިއްޞާކުރައްވައިފި
31 ޖުލައި 2022, ޚަބަރު
President Listens to Concerns of Journalists regarding the Evidence Act
31 July 2022, Press Release