ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ, ނެޝަނަލް ބޮޑީބޯޑިންގ ސީނިއަރ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

19 ޖުލައި 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނެޝަނަލް ބޮޑީބޯޑިންގ ސީނިއަރ ޓީމާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ޖުލައި 2022, ޚަބަރު
The President meets National Bodyboarding Senior Team
19 July 2022, Press Release