ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ 132 ވަނަ އަހަރީ ޙަފްލާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވުން

18 ޖުލައި 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވައިފި
18 ޖުލައި 2022, ޚަބަރު
President assures government assistance in making Maldives Customs Services more efficient
18 July 2022, Press Release