ފޮޓޯ އަލްބަމް

މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލުފުޅުގެ "ނައިފަރު އަދި ރަށްފުށުގެ ބައެއް އާދަކާދަ" ފޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހަދިޔާކުރެއްވުން

30 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްފުޅު ލިޔުއްވާފައިވާ" ނައިފަރު އަދި ރަށްފުށުގެ ބައެއް އާދަކާދަ" ފޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި
30 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The President receives a book by Mohamed Ismail Fulhu titled "Naifaru adhi rahfushuge ba’eh aadhakaadha"
30 June 2022, Press Release