ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ދެ ކަނބަލުން ރުވާންޑާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުން

27 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޮމަންވެލްތުގެ އެންމެ އިސްވެރިންގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރުވާންޑާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
27 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The President concludes his official visit to Rwanda
27 June 2022, Press Release