ފޮޓޯ އަލްބަމް

މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

24 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The President meets the Prime Minister of Mauritius
24 June 2022, Press Release