ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރުވާންޑާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެ ކަނބަލުން ފުރާވަޑައިގެންނެވުން

22 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President departs on an official visit to Rwanda
22 June 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރުވާންޑާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
22 ޖޫން 2022, ޚަބަރު