ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސްޓެލްކޯއަށް 25 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

19 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޤައުމީ ތަރައްޤީގައި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑުކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
19 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The Vice President says SOEs play a pivotal role in the development of the nation
19 June 2022, Press Release