ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. އަތޮޅު ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންނެވުން

17 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ 50 އަހަރުގެ ދިގު ތާރީޚުގައި ބިނާކޮށްދިން އިންސާނީ ވަޞީލަތްތަކަކީ އެ ސްކޫލުން މުޖުތަމަޢަށް ދޫކުރި ވަރަށް އަގުހުރި ހަދިޔާއެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
17 ޖޫން 2022, ޚަބަރު