ފޮޓޯ އަލްބަމް

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޗައިލްޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރާއި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް.ގެ ސްޕީޗް ތެރަޕީ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

12 ޖޫން 2022