ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސްއަށް ވަޑައިގެންނެވި މެހުމާނުންގެ ޝަރަފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅު

28 މޭ 2022