ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޔޫ.އޭ.އީ.ގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުވާފައިވާ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ސޮއިކުރެއްވުން

14 މޭ 2022