ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އެ ކަމަނާގެ މަސައްކަތުދުވަހެއް ހޭދަކުރައްވާގޮތް ތަޖުރިބާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުދިންތަކަކަށް ދެއްވުން

10 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ގޮތް ބައެއް ކުދިންނަށް ދައްކާލައިފި
10 މޭ 2022, ޚަބަރު
Group of children spend day with First Lady as part of children’s day celebrations
10 May 2022, Press Release