ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެސް.އޭ.ޖޭ.ސީ.ޓީ.ޓީ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެއާއި ޕާކިސްތާނުގެ ޖޫނިއަރ އަންހެން ޓީމު ބައްދަލުކުރި މެޗު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލެއްވުން

9 މޭ 2022