ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އައްޑޫ ނޭޗަރ ޕާކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

27 މާރިޗު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Growth of Addu City is essential to the development of Maldives - President
27 March 2022, Press Release
އައްޑޫ ސިޓީ ތަރައްޤީނުވެ ރާއްޖެ ތަރައްޤީއެއް ނުވާނެ – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
27 މާރިޗު 2022, ޚަބަރު