ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރ. އަލިފުށީގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޖޮބް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިޠާހުކޮށްދެއްވުން

8 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ވަޒީފާބޭނުންވެގެން ޖޮބްސެންޓަރުގައި އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ މީހަކު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި އޮއްވައި އެ މީހަކަށް ވަޒީފާނުދީ އެފަދަ ވަޒީފާއަކަށް ބޭރު މީހަކު ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު މުސްތަޤްބަލުގައި ސަރުކާރަކުން ނުދޭނެ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
8 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު
President says Alifushi Job Centre the first in nationwide campaign to connect job-seekers with employers
08 September 2021, Press Release