ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

16 ޖުލައި 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހދ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
16 ޖުލައި 2021, ޚަބަރު
President meets South Thiladhunmathi Atoll council; discussions focused on the developmental needs of the Atoll
16 July 2021, Press Release