ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޮރިން އެފެއާޒް އާ ބެހޭ މިނިސްޓަރ އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

17 މާރިޗު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Minister of Foreign Affairs of Bangladesh pays courtesy call on the President
17 March 2021, Press Release
ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
17 މާރިޗު 2021, ޚަބަރު