ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބަންގްލަދޭޝްގެ 'ނެޝަނަލް މާޓަރޒް މެމޯރިއަލް' އަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

17 މާރިޗު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޑާކާގެ ނޭޝަނަލް މާޓަރޒް މެމޯރިއަލް އަދި ބަންގަބަންދު މެމޯރިއަލް މިއުޒިއަމަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
17 މާރިޗު 2021, ޚަބަރު
President visits Dhaka’s National Martyrs’ Memorial and Bangabandhu Memorial Museum
17 March 2021, Press Release