ފޮޓޯ އަލްބަމް

‎ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު، އައްޑޫ ފްލައިންގ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން

9 ޑިސެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

‎އައްޑޫ ފްލައިންގ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ ކިބައިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި
9 ޑިސެންބަރު 2020, ޚަބަރު
Vice President Discusses ways to resolve issues faced by students at Addu Flying Academy
09 December 2020, Press Release