ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން، ސާކުގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ ލީޑަރުން ބައިވެރިވި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

15 މާރިޗު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް-19 އާ ކުރިމަތިލުމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ސާރކްގެ ޤައުމުތަކުގެ ލީޑަރުންގެ މެދުގައި މިއަދު ބޭއްވެވި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
15 މާރިޗު 2020, ޚަބަރު
President participates in Video Conference with SAARC Leaders to discuss COVID-19 South Asian Regional Response
15 March 2020, Press Release