ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، އޭޝިއާ ފައުންޑޭޝަންގެ "ލެޓްސް ރީޑް" ޕްރޮގްރާމްގެ ތަރުޖަމމާކުރުމާއިބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވުން

12 ފެބުރުވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފޮތްކިޔުމުގައި "ކްރިޓިކަލް ރީޑިންގ" ނުވަތަ ކަންކަމާއިމެދު ވިސްނުންތެރިކަމާއިއެކު ސުވާލު އުފައްދަން ކުދީންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ގޮވައިލައްވައިފި
12 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު
'We should encourage our children to actively engage in critical reading" - First Lady
12 February 2020, Press Release