ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބޭރުގެ މީޑިއާތަކާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުން

11 ފެބުރުވަރީ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބޭރުގެ މީޑިއާތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
11 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
President reaffirms his commitment to democracy
11 February 2012, Press Release