ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

9 ފެބުރުވަރީ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
9 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
President meets Male’ City Mayor
09 February 2012, Press Release