ފޮޓޯ އަލްބަމް

ނައިބު ރައީސް "ހައި ލެވެލް މީޓިންގ އޮން ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ކޮންޓްރޯލް އޮފް ނޮން-ކޮމިޔުނިކެބަލް ޑިޒީޒަސް" ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން

20 ސެޕްޓެންބަރު 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގެ ސަބަބުން، ޤައުމުގެ ކުރިއެރުންތަކަށް ހުރަސް އެޅޭ ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
20 ސެޕްޓެންބަރު 2011, ޚަބަރު
“Substantial Gains Achieved, are Threatened by Non-Communicable Diseases”-Vice President
20 September 2011, Press Release