ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖަޕާންގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

18 ސެޕްޓެންބަރު 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، ޖަޕާނުގެ ސަފީރު ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
18 ސެޕްޓެންބަރު 2011, ޚަބަރު
Japanese Ambassador Pays a Farewell Call on President Nasheed
18 September 2011, Press Release