ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އިސް މަންދޫބުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

14 ސެޕްޓެންބަރު 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އިސް މަންދޫބުންނާ ޖެނީވާގައި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
15 ސެޕްޓެންބަރު 2011, ޚަބަރު
President Nasheed Holds Dialogue with International NGOs
15 September 2011, Press Release