ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމާބެހޭގޮތުން އ.ދ. ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލުން ބޭއްވި މަތީ ފެންވަރުގެ ބައްދަލުވުން

13 ސެޕްޓެންބަރު 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސްރަޙުގައި ޞުލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާއިމުކުރުމުގައި، ސަރުކާރަށް މަޖުބޫރުވެފައި އޮންނާނީ، ޑިމޮކްރަސީއަށް ގޮވާލާ ފަރާތްތަކުގެ އަޑު އަހައި، އެފަރާތްތަކުން ނިންމާ ގޮތަކައިގެން ކުރިޔަށް ދިޔުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
14 ސެޕްޓެންބަރު 2011, ޚަބަރު
President Defends Right to Peaceful Protest at United Nations Human Rights Council
14 September 2011, Press Release