ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ޓޫރިޒަމް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން އިފްތިތާޙް ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

12 ސެޕްޓެންބަރު 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ ރީތިނަމާއި ތަޞައްވުރު އިތުރަށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއަށް އުފެއްދުންތެރި، ޤާބިލް، ހުނަރުވެރި މީހުން އިތުރަށް ބޭނުން ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
12 ސެޕްޓެންބަރު 2011, ޚަބަރު
“It’s Necessary to Attract and Retain Competent and Bright Talent in Tourism Industry” - Vice President
12 September 2011, Press Release