ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓާ ޤައުމީ ދިދަ ހަވާލުކޮށްދެއްވުން

5 އޮގަސްޓް 2011