ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބޫޓާނުގެ ބޮޑުވަޒީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

31 މާރިޗު 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ބޫޓާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ލިޔޮންޗޮން ޖިގްމީ ޔޮއެޒަރ ތިންލޭއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
31 މާރިޗު 2011, ޚަބަރު
President Nasheed Meets Bhutanese Prime Minister Leonchen Jigmi Yoezer Thinley
31 March 2011, Press Release