ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން 13/06/2024

13 ޖޫން 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

"ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލެޓިވް އެޖެންޑާ 2023-2028" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
13 ޖޫން 2024, ޚަބަރު
President finalises the “Government's Legislative Agenda 2023-2028”
13 June 2024, Press Release