ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސީ.ޕީ.ޕީ.ސީ.ސީގެ 14 ވަނަ ނެޝަނަލް ކޮމިޓީގެ ވައިސް ޗެއާރމަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

13 ޖޫން 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Vice Chairman of the 14th Chinese People's Political Consultative Conference Pays a Courtesy Call on the President
13 June 2024, Press Release
ޗައިނީޒް ޕީޕަލްސް ޕޮލިޓިކަލް ކޮންސަލްޓޭޓިވް ކޮންފަރެންސްގެ 14 ވަނަ ނެޝަނަލް ކޮމިޓީގެ ވައިސް ޗެއާމަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
13 ޖޫން 2024, ޚަބަރު