ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ކެންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

4 މާރިޗު 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ސަރުކާރުން މި މަސައްކަތް ކުރަނީ، އިޤްތިޞާދުގައި ބުންވަރު ޖައްސައިދީ، ރާއްޖެއަށް އިތުރު އިންވެސްޓަރުން ގެނައުމަށާ، އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމަށް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
4 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
The Government is endeavouring to bolster the economy, attract more investors to the Maldives, and gain the trust of investors, says the President
04 March 2024, Press Release