ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. މާޅޮސް ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

3 މާރިޗު 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. މާޅޮހުގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން އެރަށު ކައުންސިލާ އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
3 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
The President discusses matters of developmental significance with the Maalhos Island Council and WDC
03 March 2024, Press Release