ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

28 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުންވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
28 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
President meets with N. Hen'badhoo council members: Council Members discuss development needs for the Island
28 February 2024, Press Release